Ο Σκοπός Μας

Σκοποί του Σωματείου είναι :
1. Η συνένωση και συνεργασία όλων εκείνων που αγαπούν το ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ το οποίο έστησε η φιλαλληλία και η ευαισθησία για τον ανθρώπινο πόνο, αναγνωρίζουν την πολύτιμη εκατονταετή προσφορά του, ενδιαφέρονται για τα προβλήματα του και επιθυμούν να του προσφέρουν κάθε ηθική ή υλική βοήθεια που τείνει στην εξύψωση του ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟΥ και στην καλύτερη διαβίωση των νοσηλευμένων.

2. Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας απέναντι στον ψυχικώς πάσχοντα.

3. Η συμβολή της Διοικήσεως και των μελών στους σκοπούς και στο έργο του Θεραπευτηρίου εν συνεργασία με την Διοίκηση του Ιδρύματος

4. Η ανακούφιση και ψυχαγωγία των ασθενών, η βελτίωση των όρων και των συνθηκών διαβιώσεως και νοσηλείας των και η κοινωνική και επαγγελματική τους αποκατάσταση μέσα στις σύγχρονες αντιλήψεις της Ψυχιατρικής

5. Το σωματείο μπορεί να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή μη πρόσωπα

6. Εισηγείται ή συμβάλει στην εφαρμογή των καταλλήλων μέτρων για την διαφύλαξη της ψυχικής υγείας εντός και εκτός του Ιδρύματος

7. Η παροχή επαγγελματικής κατάρτισής και εκπαίδευσης σε άτομα με ψυχικές διαταραχές και εν γένει άτομα ψυχικά ή σωματικά μειονεκτούν καθώς και η υποβοήθηση επαγγελματικής αποκατάστασης τέτοιων ατόμων δια της εφαρμογής καταλλήλου προγραμμάτων κοινωνικοποίησης και θεραπευτικής αγωγής.

8. Εισηγείται, συμβάλλει και μεσολαβεί μεταξύ του ΔΣ του Δρομοκαΐτειου και των Ιατρών με τους συγγενείς των ψυχασθενών για την διαφύλαξη της ψυχικής των υγείας  εντός και εκτός του Δρομοκαϊτείου.

Όλοι αυτοί οι σκοποί θα επιτευχθούν με διάφορες εκδηλώσεις, μελέτες, εκδρομές, εορτές, χορούς, αθλοπαιδιές, εράνους, παραστάσεις και διαλέξεις από επιφανείς επιστήμονες της Ψυχιατρικής και μη